Den nye politiske ledelsen i Vestfold Telemark utøver miljølederskap i verdensklasse!! Bygg- og eiendomssektoren har stor betydning for at Norge skal nå sine klimamål og den står for hele 16% av Norges samlede utslipp*. Fylkeskommunen har vedtatt å bruke tre som konstruksjonsvirke og solenergi i alle sine nye bygg. Dette er en tydelig retning og et kraftig signal til de øvrige 23 kommunene i det nye fylket.

Kommuner og fylkeskommuner er viktige premissgivere både som planmyndighet og som byggherre. Det offentlige kan gjennom sin innkjøpsmakt være en krevende bestiller, utvikle industrien og gå foran og vise vei for å nå lavutslippssamfunnet. For å nå fremtidens mål, blant annet Stortingets vedtak om at Norge skal være klimanøytralt innen 2050, kan vi ikke lengre sitte bak vårt trygge skrivebord og bestille fortidens løsninger.

Byggenæringen kjøper og bruker 40% av materialressursene i samfunnet. Her har vi mange utslipp og byggherrer har mulighet til å stille krav om fornybare materialer og lave utslipp både i produksjon og i transport. Med tre som konstruksjonsvirke vil det totale klimafotavtrykket fra materialer i bygg erfaringsvis reduseres med minimum 50%.

At fylkeskommunen nå vedtar å bygge bærekraftig viser at de tar Plan og bygingslovens paragraf 1-1 på alvor. Loven sier at vi skal fremme bærekraftig utvikling for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Den nye politiske ledelsen spiller også ballen til de andre kommunene i det nye fylket. Vi håper og tror at de 23 nye kommunestyrene lar seg inspirere og gjør klare politiske vedtak om reduksjon av klimautslipp og bruk av tre. Dette både som prinsippvedtak i enkeltprosjekter, men også som en del av kommuneplaner og klima-og energiplaner.*Kilde: Asplan Viak 14.05.2019, rapport «Bygg- og anleggsektorens klimagassutslipp»