Bærekraftige bygg på agendaen på verdens største massivtrefabrikk

Nå bygges verdens største massivtrefabrikk – Splitkon – på Åmot. Tirsdag samlet BYGG i TRE rundt 45 deltagere fra 17 ulike offentlige virksomheter i Buskerud, Telemark, Vestfold og Agder for ta den gryende fabrikken i eget øyesyn. Temaet var naturlig nok; Bærekraftige bygg – med fokus på bruk av tre som byggemateriale, helse og energibruk og hvordan benytte dialogen med markedet for å oppnå ambisjoner om et bærekraftige, fremtidsrettet bygg.

Flere og flere kommuner og fylkeskommuner har klare ambisjoner om bærekraft når de skal anskaffe nye skoler, barnehager, helsehus mm. I klimaregnskapet til byggeprosjekter er valg av materialer, og ikke minst kortreiste materialer, ett av flere viktige aspekter for å oppnå klimaambisjonene. Splitkon AS i Buskerud er i ferd med å bygge verdens største produksjonsanlegg for krysslimt tre (massivtre). Kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Telemark, Vestfold og Agder med samarbeidspartnere var derfor invitert til fagdag.

Samlingen er et ledd i flere kompetansehevende samlinger fra BYGG i TRE om bærekraftige bygg og tre som byggemateriale.

Kari- Anne Sand, ordfører i Kongsberg Kommune, sammen med forskningssjef i Splitkon, Kristine Nore.

Samlingen ble åpnet av ordfører i Kongsberg Kari Anne Sand, som har vertskapsrollen på vegne av alle kommunene i Buskerud i nettverket «Bygg i Tre». Deretter ga daglig leder i Splitkon, Morten Johansen, deltagerne innblikk i bedriftens historie og ambisjoner om at både råvarer, produksjon og markedet skal være 100% norsk. Vi fikk også befaring i produksjonshallen som blir Norges største fottavtrykk av et isolert trebygg.

Etter befaringen ga Kristine Nore, forskningssjef på Splitkon, en innføring i hvordan bærekraftige bygg utføres utfra et teknisk perspektiv (lyd, brann, med mer), for deretter å synliggjøre helsemessige gevinster i bruk av tre som materiale i bygg.

Morten Johansen, daglig leder i Splitkon AS presenterte noen av de mange fordelene med å bygge store bygg i tre.
Produksjonshallen på 8700m2 skal produsere KL-tre elementer som er 3,5 brede, 16 m lange og opp til 30-40 cm tykke
Produksjonshallen blir på hele 8700 m2, og KL-tre elementene får størrelse 3,5 meter bred, 16 meter lange og opp til 30-40 cm tykke.

Kongsberg Eiendom presenterte sine erfaringer fra prosessen med oppføringen av nye Vestsiden Skole og flerbrukshall. Dette i forhold til de klimaambisjonene kommunen har og i forhold til spenstige mål på på bruk av tre og energiløsninger basert på solenergi og lagring med bruk av hydrogen.

Avslutningsvis fikk kommunene en innføring i innovative anskaffelser. Hvordan de kan hente inn informasjon/innspill til løsninger fra leverandører på det de behovet de har i sine byggeprosjekter gjennom dialog med markedet var fokuset fra Cecilie Endresen i Nasjonalt Program for Leverandørutvikling hadde i sitt innlegg.

Hvordan de kan innhente ytterligere fagekspertise i forhold hvordan bygge i tre fikk de fra nettverket «Bygg i Tre» og Tredriverene i de fire fylkene, representert ved Kristin Vedum og Per Arild Aasheim.

Nå gjenstår det å se hvem som griper muligheten til ytterligere kompetansepåfyll og rigger sine fremtidige bygganskaffelser slik at det åpnes opp for de innovative, bærekraftige løsningene.

Skrevet av Cecilie Møller Endresen, Nasjonalt Program for Leverandørutvikling og Kristin Vedum, BYGG i TRE